Aktualności

3 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Katechumenom, gotującym się do Chrztu świętego w najbliższą Wielkanoc, i wiernym, którzy ten sakrament już przyjęli, Kościół przypomina, że Chrzest wyrywa nas spod władzy szatana i czyni dziećmi światłości (lekcja). Szatan będzie jednak ponawiał swoje ataki na oczyszczoną duszę. Trzeba więc gromadzić siły do walki. Kto lekceważy niebezpieczeństwo i rozprasza dobra nadprzyrodzone, poniesie większą odpowiedzialność niż człowiek nieochrzczony (ewangelia). Dlatego musimy trwać przy ofierze Chrystusa i Jego sakramentach (antyfona na komunię).

Introit: (Ps. 24, 15—16) Oczy moje zwrócone zawsze na Pana, gdyż wyzwala z sideł stopy moje: wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, bom jest samotny i znękany. (Ps. 24, 1—2) Do Ciebie, Panie, podnoszę serce moje, Boże mój, Tobie ufam i nie zawiodę się.
Kolekta: Prosimy Cię, Panie, wszechmogący Boże, wejrzyj na prośby pokornych i wyciągnij na obroną naszą prawicę majestatu Twego.

 

Lekcja: (Efez. 5, 1—9) Bracia! Bądźcie tedy naśladowcami Bożymi jako synowie umiłowani: a chodźcie w miłości, jako i Chrystus umiłował was i wydał samego siebie za nas na dar i na ofiarę Bogu ku wdzięcznej wonności. — A porubstwo i wszelka nieczystość, albo chciwość, niechaj nie będzie ani wspomnianą między wami, jako świętym przystoi: ani też sprośność, ani głupie rozmowy, ani płoche żarty, które nie przy sto ją: ale raczej dziękczynienie. Bo to macie wiedzieć i rozumieć, iż żaden porubca, albo nieczysty, albo chciwiec (bo to jest bałwochwalstwo) nie ma dziedzictwa w Królestwie Chrystusowym i Bożym. Nie dawajcie się nikomu zwodzić próżnymi słowami: gdyż dla tych rzeczy przychodzi gniew Boży na synów niedowiarstwa. Nie stawajcie się tedy uczestnikami tych grzechów. Bo dawniej byliście ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu. Jako synowie światłości postępujcie: bo owoc światłości polega na wszelkiej dobroci i sprawiedliwości i prawdzie.

Graduał: (Ps. 9, 20 i 4) Powstań, Panie, by nie zatriumfował człowiek: niech będą osądzeni poganie przed obliczem Twym. Bo pierzchli nieprzyjaciele moi: opadli z sil i zginęli przed obliczem Twoim.

Traktus: (Ps. 122, 1—3) Podnoszę oczy moje ku Tobie, który mieszkasz w niebie. Oto jak oczy sług patrzą na ręce panów swoich, a oczy służebnicy na ręce swej pani: tak oczy nasze patrzą na Pana, Boga naszego, aż się zmiłuje. Zmiłuj się nad nami, Panie, zmiłuj się nad nami.

Ewangelia: (Łuk. 11, 14—28) W on czas: Wypędzał Jezus czarta, a on był niemy. A gdy szatana wypędził, niemy przemówił. Rzesze zaś zdumiewały się. Niektórzy jednak z nieb rzekli: Mocą Belzebuba, księcia czartowskiego, wypędza szatanów! Inni zaś, by Go pochwycić, żądali od Niego znaku z nieba. Ale On znając ich myśli rzekł do nich: „Każde królestwo szarpane w sobie niezgodą pustoszeje, a dom na' dcm się zwali. Jeśli przeto i szatan jest z sobą w niezgodzie, jakże się ostoi królestwo jego? Twierdzicie bowiem, że mocą Belzebuba wypędzam czarty! A jeśli Ja mocą Belzebuba wypędzam czarty — to czyjąż mocą synowie wasi wypędzają? Dlatego to oni będą sędziami waszymi. Ale jeśli palcem Bożym czarty wypędzam, zaiste przyszło już do was Królestwo Boże. Gdy mocarz uzbrojony strzeże swego dworu, majętność jego bezpieczna, ale jeśli mocniejszy nadeń się zjawi i pokona go, to zabierze całą broń jego, w której pokładał swą nadzieję, a łupy jego rozda. Kto nie jest ze Mną, przeciwko Mnie jest, a kto nie zbiera ze Mną — rozprasza. — Gdy duch nieczysty wyjdzie z człowieka błąka się po miejscach bezwodnych szukając odpoczynku, a nie znajdując mówi: „Powrócę do domu swego skąd wyszedłem". Wróciwszy zaś znajduje go umiecionym i ozdobionym. Wtedy odchodzi i przyprowadza z sobą siedmiu innych duchów, gorszych od siebie i wchodzą tam na mieszkanie. I staje się ostateczna dola owego człowieka gorsza od poprzedniej". — A podczas gdy tych słów domawiał, pewna niewiasta z ludu podniosła głos mówiąc do Niego: „Błogosławione łono, które Cię nosiło i piersi któreś ssał!" On zaś odrzekł: „Istotnie! ale i ci też są błogosławieni, którzy słuchają słowa Bożego i strzegą go".

Ofiarowanie: (Ps. 18, 9—12) Ustawy Pańskie prawe, rozweselające serca: przykazania Jego słodsze nad miód i nad plaster miodowy. Przetoż sługa Twój chowa je.

Sekreta: Błagamy Cię, Panie, niechaj ta ofiara zgładzi grzechy nasze i uświęci ciała i dusze Twoich poddanych do godnego sprawowania najświętszej Tajemnicy.

Komunia: (Ps. 83, 4—5) Wróbel znalazł domek sobie, a jaskółka gniazdo, gdzieby położyła pisklęta swe. Domkiem dla mnie ołtarze Twoje, Panie Zastępów, Królu mój i Boże mój. Szczęśliwi, którzy mieszkają w domu Twoim, wiecznie chwalą oni Ciebie.

Po Komunii: Racz, prosimy Cię, Panie, w miłosierdziu Swym oczyścić od wszelkich przewinień i niebezpieczeństw tych, którym dozwalasz być uczestnikami tak wielkiej tajemnicy.

Wyjaśnienie Ewangelii: Dziś stawia nam Kościół święty przed oczy cud Zbawiciela, a mianowicie uzdrowienie opętanego, który jest obrazem przywrócenia grzesznika do pierwotnej gorliwości w służbie Bożej. Zachęca nas dzisiejsza ewangelia, abyśmy jasne i wyraźne stanowisko zajęli w naszym życiu codziennym i społecznym jako katolicy, żywe świątynie Ducha św. Dwa bowiem obozy, wrogo wobec siebie stają do decydującej walki: z jednej strony Chrystus, z drugiej szatan i zdeprawowany świat. Stanowisko neutralne, aczkolwiek najwygodniejsze, między tymi obozami jest niemożliwe. Kto bowiem nie jest z Chrystusem, ten jest przeciw Niemu. Zwłaszcza w obecnych przełomowych czasach, gdy złość szatańska doszła do punktu kulminacyjnego, starając się za pomocą swych ludzkich narzędzi zohydzić w oczach ludzi Zbawiciela przez okropne bluźnierstwa, przez zaprzeczenie Jego bóstwa, przez otwartą walkę z Nim, oraz przez wyrywanie przemocą wszelkiego pierwiastka religijnego w społeczeństwie, postawa chrzęścijanina-katolika musi być mężna, zdecydowana, bezkompromisowa, zdolna i gotowa do największych ofiar. Śmiało powinien każdy katolik stać na straży swych najświętszych uczuć religijnych, na straży swej wiary Św., zważać i dopominać się, by zasady katolickie były wprowadzone do wszelkich dziedzin życia społecznego.
Praktycznie — główną myślą liturgiczną dzisiejszej ewangelii jest porywający i generalny apel do spełnienia obowiązku spowiedzi świętej wielkanocnej, dla tych, którzy go jeszcze nie spełnili. Dla tych zaś, co go już wypełnili, liturgia dzisiejszej niedzieli postnej jest potężną zachętą do wytrwania w walce z mocami ciemności, by zło szatańskie nie wróciło na nowo do serc ich. Dlatego zachęca Kościół: „Trzeźwymi bądźcie a czuwajcie, bo przeciwnik wasz diabeł jako lew ryczący krąży, szukając kogo by pożarł".
Hasło: „Zmiłuj się nad nami, Panie, zmiłuj się nad nami".

Źródła: Mszał Rzymski 1963, Msza Święta marzec 1938 i luty 1948