Aktualności

PRZEDPOŚCIE CZYLI OKRES SIEDEMDZIESIĄTNICY

Z całego serca błagamy Twój majestat, abyś tak wielbił nasze wewnętrzne wady, jak zniszczyłeś naszego śmiertelnego wroga. Ty, który otaczasz nas opieką, nie pozwól, abyśmy jęczeli w niewoli wewnętrznej. Spraw, abyśmy zawsze unikali zła i miłowali Wszystko co Sprawiedliwe
(ze starożytnej prefacji)

Z GŁĘBI  UPADKU

Przyczyną, dla której potrzebujemy Odkupienia, są grzechy: grzech pierworodny i wynikające zeń grzechy osobiste. Źródłem zła zalewającego świat jest grzech pierworodny, bunt pierwszego człowieka, który świadomie i dobrowolnie odwrócił się od Boga. Grzech pierworodny pociągnął opłakane skutki dla rodu ludzkiego. "Przez jednego człowieka wszedł grzech na ten świat, a przez grzech śmierć, i tak na wszystkich ludzi śmierć przeszła" (Rz 5, 12). Natura ludzka którą obecnie nosimy, nie jest taka, jaką posiadał Adam przed grzechem. Jest ona zraniona przez grzech pierworodny i obciążona skłonnością do złego. Grzechy sprowadzają na ludzkość rozmaite nieszczęścia doczesne: cierpienia, choroby, wojny i śmierć.

 

NADZIEJA W ŁASCE BOŻEJ


Wszyscy doświadczamy opłakanych skutków grzechu i wszyscy musimy powtarzać za św. Pawłem: "Widzę inne prawo w członkach moich, sprzeczne z prawem umysłu mego, poddające mię w niewolę pod prawo grzechu. Nieszczęsny ja człowiek! Któż mię wyzwoli z ciała tej śmierci? Łaska Boża przez Jezusa Chrystusa Pana naszego" (Rz 7, 23-25). Łaska leczy rany zadane naszej naturze przez grzech Adama.
W okresie Przedpościa czyta się w brewiarzu opis grzechu pierworodnego, potopu i powołania Abrahama. Patriarchowie to biblijne typy Zbawiciela, który w przeciwieństwie do Adama przyniósł nam łaskę i zbawienie, a podobnie jak Noe uratował nas z potopu zła i podobnie jak Abraham zawarł nowe  przymierze  między  ludzkością  i  Bogiem.

OPUŚĆ TWÓJ KRAJ


Abrahamowi polecił Bóg opuścić kraj oddany bałwochwalstwu i wyruszyć do Ziemi Obiecanej. Nas wzywa do współpracy z łaską. Mamy opuścić grzeszne przywiązania oraz rozpraszające rozrywki i wytężyć swoje siły duchowe, aby opanować namiętności. Łaska wspiera nasze siły, ale nie uwalnia nas od walki duchowej o wewnętrzną wolność.

ZAPUSTY


Liturgia Przedpościa ukształtowała się za czasów św. Grzegorza W. (+604) już po ustaleniu się Wielkiego Postu. Stanowi ono rodzaj przedsionka do okresu pokuty. Niedziele Przedpościa nazywają się: Siedemdziesiątnica, Sześćdziesiątnica i Pięćdziesiątnica, gdyż wypadają w siódmym, szóstym i piątym dziesiątku dni przed Wielkanocą. W Polsce powstały inne nazwy tych niedziel: Starozapustna, Mięsopustna i Zapustna, ponieważ dawniej w tym czasie zachowywano łagodniejszy post, odzwyczajając się stopniowo od pewnych pokarmów.

CZYTANIE   PISMA  ŚWIĘTEGO

W okresie Przedpościa poleca się czytać Księgi Rodzaju.

PRZEPISY OBRZĘDOWE

1. Niedziele Przedpościa są 2 klasy.
2. Od Niedzieli Siedemdziesiątnicy opuszcza się radosny okrzyk Alleluja. We Mszy św. Alleluja, które następuje po graduale w niedziele i święta, zastępuje traktus.
3. W dni powszednie wolne od świąt odprawia się Mszę z ostatniej niedzieli bez Credo i bez traktusa z prefacją zwykłą.
4. W okresie Przedpościa wolno grać na organach, zakazana jest jednak gra na innych  instrumentach.

Mszał Rzymski, Wyd. Pallottinum, Poznań 1963